Projektledning

 

Från idé till färdigt projekt

Arsenalen Projekt AB hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med projektledning från idé till färdigt projekt. Projektledarens uppgift är att leda beställarens byggprojekt genom alla faser med uppföljning av kostnad, tidplan och kvalitet. Vi hjälper våra kunder att hitta den bästa och mest fördelaktiga lösningen efter önskemål och förutsättningar.

 

Faser under projektet:

Förstudie / Nulägesanalys

Förstudien börjar med ett platsbesök där vi gör en okulär undersökning och går igenom ritningar och eventuella övriga handlingar för att få en helhetsbild av ert projekt. Därefter har vi ett möte för att gå igenom vad ni har för önskemål för slutresultatet.

Projektering

Det absolut vanligaste är att vi handlar upp en totalentreprenör som ansvarar för både projektering och utförandet. Men innan vi kontaktar någon totalentreprenör, projekterar vi i grova drag för att bestämma hur arbetet ska utföras. Vad vi vill ha för slutresultat, vilka branschregler som ska följas och vem som ansvarar för vad under projektet?

Innan upphandlingen börjar tar vi fram ett förfrågningsunderlag som innehåller bland annat en ramhandling/teknisk beskrivning, administrativa föreskrifter, ritningar och foton mm.

Upphandling

Under upphandlingen kontaktar vi Entreprenörer som är intresserad av att lämna anbud på projektet. De får ta del av förfrågningsunderlaget och sedan får komma på ett platsbesök hos er för att sedan lämna ett anbud. Entreprenören får även chansen att funder ut någon annan teknisk lösning en den som finns i förfrågningsunderlaget för att tex spara tid och pengar.

När anbuden kommit in så nollställer vi dem och sammanställer anbuden för att sedan redovisa det för Brf styrelsen eller fastighetsägaren. När Entreprenör valts så bokar vi ett möte för att gå igenom detaljerna innan kontraktsskrivningen med Brf styrelsen. Det är viktigt att få med tid, pris och vad som ingår i entreprenaden i kontraktet.

Produktion

När produktionen är igång så gör vi vanligtvis ett platsbesök i veckan beroende på hur arbetet flyter på. Under platsbesöken gör vi stickprovsmässiga kontroller av pågående arbeten och stämmer av tidplanen.
Projektledaren rapporterar kontinuerligt till styrelsen angående frågor och beslut som rör projektet. Byggmöten hålls varannan vecka.

I vissa projekt behövs det bygglov eller bygganmälan som lämnas in till byggnadsnämnden. Tex vid ändring av fasadfärg, ändring i bärande konstruktion eller stammar som byter läge. Där det krävs bygglov eller bygganmälan måste ett startbesked utfärdas av byggnadsnämnden innan arbetena får påbörjas.

Besiktning

När projektet är färdigt utförs en slutbesiktning av en Certifierad Besiktningsman för är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och att kontrollera att det färdiga arbetet är fackmässigt utförda enligt gällande branschregler.

Under projektets gång kan det utföras förbesiktningar av arbeten som inte går att besikta senare som tex tätskikt eller om någon del av projektet ska tas i bruk innan hela projektet är färdigt.

Projektavslut

Vid slutmötet med Brf Styrelsen regleras ekonomin och vi stämmer av att allt arbete är färdigt och att alla dokument är överlämnade.

Arsenalen Projekt AB är projektledare för följande typer av byggprojekt:

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten

Utförda stambyten

Brf Ratten

Brf Inlandsisen

Brf Kvarnberget

Brf Vårdtornet 11

Brf Isbrytaren

Brf Diakonen

Brf Kolonen

Brf Lidnersplan

Utförda fasadrenoveringar

Brf Postsäcken

Brf Postsäcken 11

Brf Samaritgränd 1

Brf Småländska björnen

Brf Härolden

Bf Eken 6

Brf Bikupan

Brf Nattvardsbarnen

Brf Lidnersplan

Brf Tobaksspinnaren

Utförda balkongrenovering

Brf Lindvallsplan 4

Brf Lidnersplan

Brf Nattvardsbarnen

Brf Bikupan

Utförda takrenoveringar