Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

Vid byggnadsarbeten som kräver bygg, rivnings och marklov ska byggherren enligt plan och bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig. Det kan också behövas en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, vid ingrepp i bärande delar och vid byte av installationer tex stambyte.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ta fram en projektanpassad kontrollplan, medverka vid tekniskt samråd, byggnadsnämndens platsbesök, ett antal platsbesök under byggprocessen för att se att kontrollerna utförs, samla ihop de dokument som byggnadsnämnden vill ha in inför slutsamrådet, skriva utlåtande och ansökan om slutbesked och medverka vid slutsamrådet.
I uppdraget ingår inte att utföra kontrollerna själv utan att kontrollera utförs enligt kontrollplanen av entreprenören och underentreprenörerna.

Ni kan med fördel anlita oss för entreprenadbesiktningen där vi även kan utföra förbesiktningar för tex grund och stomme i samband med platsbesöken. Genom att samma person är både kontrollansvarig och besiktningsman blir personen mer insatt i projektet och kostnaden blir mindre.

Anlitar du en kontrollansvarig (KA) av Arsenalen Projekt AB får du en Certifierad kontrollansvarig som är medlem i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga.

Återkommande kunder

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten