Underhållsplan Brf

Bostadsrättsföreningar behöver en underhållsplan. En underhållsplan beskriver vilka underhållsåtgärder som bör genomföras av föreningens fastighet. Målet med en underhållsplan är att uppnå en god balans och jämn fastighetsekonomi både på kort och lång sikt. Hur fastigheten ska skötas.

Arsenalen Projekt AB hjälper till med underhållplanering för Brf och Fastighetsägare. Med en underhållsplanering får ni en bra överblick över framtida kostnader och underhållsåtgärder. Underhållsplanen ger en bas för en långsiktig budget och att få översikt på månads- och årsavgifterna.  Vi kan även bistå med Projektledning, upphandling och besiktning av de åtgärder som ska utföras enligt den fastlagda underhållsplanen.

Arsenalen projekt AB är en etablerad aktör med bred spetskompetens och har ett stort kontaktnät. Vi står för ett långsiktigt tänkande och har som motto – Nöjda kunder!

 

Underhållsplan Arsenalen

Underhållsplanen är en bra checklista för styrelsen och ger underlag om vilka åtgärder som ska utföras under följande åren. En välgjord underhållsplan minskar dessutom oftast behovet av akuta reparationer och leder till lägre kostnader för bostadsrättsföreningen. Underhållsplanen är ett sätt att ta fram en god och trygg finansiering av framtida kostnader.

Vi gör en erforderlig besiktning av fastigheten och bedömer skicket på de olika delarna i fastigheten. Huset mäts och inventeras, mängder och ytor dokumenteras. Dessa uppgifter jämförs och värderas utifrån erfarenhetsmässiga antaganden och av branschen rekommenderade underhållsintervaller för när tak, fasader, fönster, dörrar, stammar, elinstallationer, värmeanläggning, ventilation, hissar etc. måste bytas ut.

Våra bedömningar utgör underlaget för beslut och vad som ska göras och i vilken turordning. Bedömningarna redovisas i ett Exceldokument, en ekonomisk kalkyl där vi lagt in alla uppgifter som år för år visar vad som ska ske och kostnaden för underhållsåtgärderna i ett långt perspektiv, 10-50 år, beroende på fastighetens skick och ålder. En årlig kostnad för Bostadsrättsföreningen kan räknas fram i kalkylen. På så sätt har styrelsen underlag för en budget för underhållsarbeten.

Observera att endast periodiska underhållsåtgärder som behövs för att bibehålla byggnadens standard, beständighet och utseende har noterats. Löpande och akut underhåll, eller energisparåtgärder och andra standardhöjande, tages inte med i sammanställningen. Gränsdragningen mellan dessa och det periodiska underhållet är dock ibland glidande. Arbetsbeskrivningar som i detalj anger material och tillvägagångssätt för åtgärder ingår inte i underhållsplanen, men kan göras av eller tillhandahålls av Arsenalen Projekt AB.

Varför en underhållsplan?

Det finns både tekniska och ekonomiska fördelar med en underhållsplan. Vi tittar på Fastighetens status och ålder. Brf Sparar tid och pengar genom planerat underhåll. I bostadsrättslagens femte paragraf står att föreningens stadgar ska ange ”De grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus”.

I Boverkets Byggregler BBR 2:51 ställer de svenska myndigheterna krav på skriftliga drift- och skötselinstruktioner och att en plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år för en nybyggd fastighet. En komplett underhållsplan bör ange vilka underhållsåtgärder som bör genomföras, när de ska genomföras och en bedömning av hur mycket de kommer att kosta.

Syftet med underhållsplanen är att Brf föreningen skall:

  • Vara förberedd på kommande underhållsåtgärder
  • Kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd
  • Kunna känna till det årliga avsättningsbehovet
  • Skapa trygghet och en riktig och rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd
  • Kunna följa upp och omprioritera åtgärder
  • Underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar

 

Vanliga frågor om underhållsplan

  1. Hur lång ska en underhållsplan vara?

Längden på underhållsplanen beror på fastighetens skick. En fastighet med akuta åtgärder har en kort underhållsplan. En ny eller totalrenoverad fastighet har en längre underhållsplan.

Underhåll vari ingår genomförande av underhålls– och konditionsbesiktningar och upprättande av underhållsplaner.

  1. Är det något krav på att ha en underhållsplan?

En fråga vi ofta får angående underhållsplanering av Bostadsrättsföreningar – ”Är det lag på att ha en underhållsplan”? Vårt svar är Ja.

I bostadsrättslagens femte paragraf står att föreningens stadgar ska ange ”de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus”. I boverkets Byggregler BBR 2:51 ställer de svenska myndigheterna krav på skriftliga drift- och skötselinstruktioner och att en plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år för en nybyggd fastighet.

  1. Ingår uthyrda lokaler och ev. hyreslägenheter i underhållsplanen?

Svar: Nej. Underhållskostnader för lokaler och hyreslägenheter skall täckas av hyresintäkterna.

  1. Vad ingår inte i Underhållsplanen?

Bostadsrättslägenhetens inre underhåll bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Förutom ex radiatorer, ventilation, fönster, beroende på vad det står i bostadsrättsföreningens stadgar.

Underhållskostnaderna för uthyrda lokaler och eventuella hyresrätter ska täckas av hyresintäkterna. Underhållsåtgärder som till exempel rengöring och stamspolning.

 

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 08- 660 62 18

Mobil: 070-520 60 10

E-post: info@arsenalenprojekt.se

KONTAKT

070-520 60 10
070-520 60 10
info@arsenalenprojekt.se
Box 35, 129 21 Hägersten

OFFERTFÖRFRÅGAN